Międzynarodowy portal znajomości

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Polski (Polska)

Warunki ogólne korzystania z Flirteeast

Przedmiot

Przedmiotem niniejszych warunków ogólnych są definicje, jak działa usługa portalu Flirteeast, nazywane dalej usługami i warunki korzystania z usług przez użytkownika. Dostęp do portalu Flirteeast i korzystanie z niego zakłada bezwarunkowe przyjęcie i respektowanie wszystkich niniejszych warunków. Warunki te stanowią umowę między Flirteeast a użytkownikiem.

W przypadku, kiedy użytkownik nie życzy sobie przyjąć wszystkie warunki ogólne lub jest skłonny akceptować jedynie ich część, wówczas będzie poproszony, aby się wylogował i zrzekł się jakiegokolwiek korzystania z usług.

Definicje

Flirteeast jest to całość usług zorientowanych na wirtualne spotkania między ludźmi w celach osobistych w wolnym czasie i na rozwój sieci społecznościowej prywatnych osób w celach niekomercyjnych. Portal Flirteeast jest adresowany głównie do osób bez zobowiązań, lecz także żonatych i mężatek, którzy nie mają zahamowań.

Użytkownik: Użytkownikiem jest osoba korzystająca z Flirteeast.com lub z jednej z proponowanych usług.

Członek: Pojęcie "członek" oznacza zidentyfikowanego użytkownika portalu Flirteeast.com.

Pseudonim: Z terminu "Pseudonim" korzysta się do identyfikacji użytkownika na portalu Flirteeast.com, służy do zgłoszenia się i uzyskania dostępu do obszarów zarezerwowanych dla zarejestrowanych użytkowników.

Hasło: Hasło to poufna informacja, którą użytkownik powinien utrzymywać w tajemnicy i która wraz z pseudonimem służy do potwierdzania identyfikacji.

Dostęp do usług

Za urządzenie (komputer, software, środki telekomunikacyjne itd.), umożliwiające dostęp do usług wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który pokrywa także wszystkie wydatki związane z ich użytkowaniem. Aby się stać członkiem portalu Flirteeast, trzeba mieć ukończone 18 lat i należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola znajdujące się w Formularzu Rejestracyjnym. Członek ręczy, że podane przez niego informacje są poprawne i odpowiadają prawdzie. Użytkownik zobowiązuje się, że natychmiast poinformuje Flirteeast o wszystkich zmianach w danych, podanych przy rejestracji, zaś on sam zmiany te zapisze w odpowiednim miejscu w portalu Flirteeast. Po spełnieniu warunków niezbędnych do rejestracji każdy użytkownik otrzyma login i hasło, które są osobistymi i poufnymi i których nie wolno użyczać osobom trzecim. W przypadku, kiedy członek korzystał lub przekazywał te dane w sposób nie odpowiadający celowi, w myśl którego dokonał rejestracji, to Flirteeast zakończy jego członkostwo. Członek sam osobiście odpowiada za nieodpowiednie wykorzystanie elementów identyfikacyjnych przez inną osobę oraz za działania i deklaracje dokonane z jego osobistego konta członkowskiego, jak też za to czy są fałszywe czy nie. Flirteeast nie ma obowiązku badania i kontroli tożsamości osób rejestrujących się na portalu Flirteeast, ani też nie ma do tego technicznych możliwości. Flirteeast nie jest odpowiedzialny za przypadki wykorzystania cudzej tożsamości przez któregokolwiek z jej członków.

Jeśli którykolwiek z członków ma podejrzenie, że ktokolwiek korzysta z jego danych identyfikacyjnych do własnych celów, powinien o tym natychmiast poinformować Flirteeast. Każdy z członków może dokonać tylko jednej rejestracji. Członek, który zarejestruje więcej niż jeden profil naraża się na usunięcie z portalu bez uprzedzenia. Członek zobowiązuje się, że nie będzie podawać informacji o charakterze seksualnym, wiadomości obscenicznych i dyskryminujących.

Członek zobowiązuje się, że: nie będzie podawać prowokacyjnych profili mających za cel wywołać polemikę; nie będzie publikować odnośników do zewnętrznych stron internetowych; będzie korzystać jedynie z jednego pseudonimu oraz stworzy profil odpowiadający jego płci, nie zaś przeciwnej. Dla przykładu: mężczyzna zobowiązuje się, że nie stworzy profilu w imieniu kobiety. Każdy z członków wyraża zgodę na to, że przerwie jakąkolwiek komunikację z osobą, która otwarcie wyrazi żądanie nie przyjmowania od niego wiadomości.

Flirteeast zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia profilu, który będzie uważać za nieodpowiedni. Flirteeast zastrzega sobie prawo do ignorowania prośby o reaktywację rejestracji. Każdemu użytkownikowi, który podejmie próbę protestu w obronie pozbawienia rejestracji któregokolwiek z członków grozi odebranie jego członkostwa. Flirteeast zastrzega sobie prawo do rozważenia czy usunie wiadomości użytkownika, którego członkostwo zlikwidowano. Bez względu na to, czy rejestrację członka zlikwidowano czy też nie, członek niniejszym rezygnuje z roszczenia z tytułu odszkodowania ze strony Flirteeast lub jego administracji. Członek wyraża zgodę na zbieranie przekazywanie, przechowywanie i korzystanie z danych osobowych przez portal Flirteest. W przypadku, kiedy członek nie może lub nie chce przestrzegać wszystkich stosownych przepisów, pozbawia się prawa do reklamacji, promocji, windykacji lub odszkodowania ze strony Flirteeast lub jego administracji. W razie windykacji z tytułu odpowiedzialności ze strony Flirteeast, niniejszym użytkownik wyraża zgodę, że pokryje koszty i zapłaci za szkody spowodowane wskutek naruszenia tychże ogólnych warunków korzystania z portalu.

Członek nie może udawać innej osoby lub podmiotu, ani też publikować na swoim profilu żadnych danych kontaktowych. Dotyczy to: adresów e-mailowych, numerów telefonów, adresu pocztowego, szczegółów programów komunikacyjnych (na przykład: ICQ, MSN, Skype, numery / dane itd.), stron internetowych, adresów URL lub innego rodzaju danych osobowych. Jeśli tylko pojawia się zostaną usunięte.

Fotografie członkowskie

Członek zobowiązuje do: publikowania wyłącznie prawdziwych fotografii swojej osoby (nie zaś kogoś innego), nie publikowania fotografii, do których nie ma praw autorskich (np. fotografie celebrytów, pochodzące z gazet lub czasopism lub stron internetowych).

Członek zobowiązuje do: nie publikowania fotografii obrazujących nagość lub też jakiekolwiek elementy obsceniczne; nie publikowania fotografii broni i czegokolwiek, co może dotyczyć przemocy; nie publikowania fotografii zawierających adresy innych stron internetowych, e-maile, numery telefonów stacjonarnych lub komórkowych, adresy lub jakiejkolwiek dane osobowe. Flirteeast zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia każdej nieodpowiedniej fotografii.

Zasady korzystania

Członek zobowiązuje się do nieudzielania informacji, które podał mu inny członek, chyba że posiada do tego stosowne uprawnienia. Członek zobowiązuje się do nieudzielania obraźliwych, obelżywych informacji mogących jakimkolwiek sposobem nadszarpnąć dobrą opinię innej osoby. Członek zobowiązuje się, że nie będzie grubiański, nie będzie naprzykrzać się innym członkom, wygrażać im, obrażać ich i wyśmiewać się z nich, nie będzie wykorzystywać innych członków do celów handlowych, to znaczy do sprzedaży i zakupu jakiegokolwiek produktu oraz do rekrutacji klientów lub partnerów handlowych, zmuszać do prostytucji lub stręczycielstwa oraz iż nie przywłaszczy sobie tożsamości innego członka lub osoby.

Członek zobowiązuje się, że nie będzie publikować treści, które wspomagają nielegalną lub kryminalną działalność lub handel, przede wszystkim produkcję lub zakup nielegalnej broni; naruszać prywatność kogokolwiek oraz rozpowszechniać lub tworzyć wirusy komputerowe.

Członek zobowiązuje się do nie publikowania treści zawierających spamy, zbiorcze mailingi, wiadomości reklamowe i nie zamówioną pocztę elektroniczną. Członek zobowiązuje się do nie publikowania niczego, co mogłoby spowodować seksualne wykorzystywanie osób lub wykorzystywanie ich w sposób brutalny. Członek zobowiązuje się, że nie będzie propagować w jakiejkolwiek formie informacji o treści, które mogłyby przeszkodzić w normalnym korzystaniu z usług czy też zwolnić lub przerwać normalną komunikację między członkami za pośrednictwem oprogramowania, wirusów, zbiorczego przesyłania wiadomości itd.

Rady dotyczące korzystania z portalu Flirteeast

Niniejszym Flirteeast uprzedza swoich członków, że istnieje ryzyko kontaktu z niepełnoletnimi lub nieznanymi użytkownikami internetu, których zamysły mogą być kłamliwe lub karalne. Należy zachować ostrożność przy korzystaniu z internetu; przede wszystkim na stronach służących do zawarcia znajomości lub chatowania. Wzywamy wszystkich użytkowników do rozwagi przy nawiązywaniu kontaktów, zanim jeszcze dojdzie do spotkania. Zalecamy zorganizowanie takiego spotkania w miejscu publicznym oraz poinformowania o nim osoby trzeciej.

Flirteeast nie może potwierdzić prawdziwości tożsamości członka, dlatego należy zachować ostrożność przy zawieraniu kontaktów z pozostałymi członkami.

W związku z tym, że Flirteeast nie może ingerować w działalność i komunikację między członkami, niniejszym członek wyzbywa się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Flirteeast lub jego przedstawicieli czy pracowników z tytułu szkód powstałych w związku z ewentualnym konfliktem.

Odpowiedzialność członków

Członkowie i goszczący na niniejszym portalu ponoszą odpowiedzialność za wiadomości,
które przesyłają, za zawartość własnego profilu, za publikowane fotografie oraz za każdą inną informację, którą zdecydują się przekazać za pośrednictwem niniejszego portalu lub też poza nim. Flirteeast nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju wiadomości, to znaczy, że członek nie może mieć jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Flirteeast lub jego administratorów.

Gwarancje

Flirteeast nie udziela żadnej gwarancji na usługi, które oferuje. Flirteeast nie gwarantuje,, że portal będzie działał, że będzie nieustannie dostępny, że nie będzie zawierał błędów, że nie dojdzie do przerw w pracy serwerów, do błędów w pracy sieci, spowolnieniu, problemów z administrowaniem i innymi. Flirteeast nie jest odpowiedzialny za sytuacje, kiedy portal stanie się bezużytecznym, dojdzie do utraty danych, wiadomości lub też, że któremukolwiek z członków będzie odebrana rejestracja. Flirteeast nie gwarantuje, że na wiadomości przesłane do moderatorów lub administratorów zostanie udzielona odpowiedź. Flirteeast nie gwarantuje, że warunki i zawartość niniejszego portalu będą respektowane przez wszystkich członków i goszczących.

Flirteeast może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić treść i warunki, jeśli tylko uzna to za stosowne.

Cena

Flirteeast zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za korzystanie i dostęp do portalu. Usługi te są odpłatne. Za usługi płaci się kartą kredytową przy rejestracji lub przy przedłużaniu rejestracji. W każdym przypadku nie będzie wprowadzona opłata bez wcześniejszego poinformowania członka o cenie oraz bez jego ewidentnej akceptacji. Płatności są realizowane zgodnie z obowiązującą legislatywą.

Zakończenie

Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili podjąć decyzję o zakończeniu bez dodatkowej opłaty swojej rejestracji, tzn., że złoży wniosek o zamknięcie swojego konta. Zgoda na taką prośbę zostanie wydana następnego dnia roboczego po otrzymaniu wniosku o zamknięcie konta na portalu Flirteeast. W przypadku zakończenia członkostwa Flirteeast pod żadnym pozorem nie zwróci pozostałej części uiszczonej opłaty członkowskiej.

Członkostwo

W wyniku zalogowania się początkowo między Flirteeast a Klientem powstaje umowny stosunek członkostwa bezpłatnego (podstawowego). Stosunek ten regulują niniejsze Ogólne Warunki Handlowe.

Po zalogowaniu się Klient otrzyma e-mail potwierdzający zawarcie Umowy o Bezpłatnym (Podstawowym) Członkostwie.

Po kliknięciu na pole "Dalej" zalogowany klient może zawrzeć z Flirteeast Umowę o Płatnym (VIP) Członkostwie, wprowadzając dane dotyczące zapłaty.

Przed zawarciem Umowy o Płatnym (VIP) Członkostwie Klient zostanie poinformowany o treści odpłatnej usługi, cenach i warunkach płatności.

Stosunek prawny odpłatnego członkostwa powstaje z chwilą, kiedy Klient otrzyma e-mailem od Flirteeast potwierdzenie zamówienia. Wszyscy Klienci mają możliwość zarejestrowania się za darmo, mogą wypełnić test osobowości, założyć własny profil i prowadzić go. Klienci, którzy zarejestrowali się bezpłatnie (podstawowi) w każdej mogą zawrzeć umowę o członkostwie odpłatnym (VIP). Przed zawarciem Umowy o Płatnym (VIP) Członkostwie Klient zostanie poinformowany o treści odpłatnej usługi i warunkach płatności. Do zawarcia umowy dochodzi dopiero z chwilą kliknięcia przez Klienta potwierdzenia zamówienia o odpłatnym członkostwie (VIP) oraz związanym z tym obowiązkiem finansowym. Opłat z tytułu członkostwa za wybrany okres należy dokonać z góry na konto bankowe Flirteeast. Zawierając Umowę o Odpłatnym (VIP) Członkostwie oraz przekazując dane finansowe Klient upoważnia Flirteeast do ustalenia płatności. Opłatę z tytułu członkostwa na wybrany okres należy dokonać z góry na konto bankowe Flirteeast. Flirteeast nie jest w stanie zagwarantować pomyślnego pośrednictwa w zawieraniu kontaktów. W związku z tym Flirteeast nie odpowiada za fakt nie zawarcia żadnego kontaktu podczas trwania umowy. Kliknięcie skutkuje potwierdzeniem zamówienia odpłatnego (VIP) członkostwa i z nim związanego obowiązku zapłaty.

Polityka plików cookie

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis należący do S.V.S Info, s.r.o nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu firma S.V.S Info, s.r.o, Kradlov 243, 908 85 Brodské, Slovakia

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c) Dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing);
d) Zapamiętania braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści;
e) Mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;
f) Dopasowania treści reklam emitowanych w serwisie;
g) Mierzenia skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google, programach partnerskich i sieciach afiliacyjnych;
h) Wykorzystania mechanizmu sondy badającej preferencje użytkowników;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies).

a) Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Prawo - spory sądowe

W przypadku sporu lub sporów sądowych, sądem właściwym jest sąd siedziby oskarżonego. Jakiejkolwiek kwestie dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych warunków podlegają regulacjom prawa obowiązującego w miejscu siedziby oskarżonego.

Własność intelektualna

wszystkie materiały i treść portalu oraz usługi Flirteeast, zwłaszcza szata graficzna, filmy wideo, loga i znaki, nazwy domen "Flirteeast" stanowią wyłączną własność Flirteeast i nie wolno ich reprodukować, korzystać z nich lub ich rozpowszechniać bez wcześniejszej pisemnej zgody Flirteeast, pod groźbą postępowania sądowego. Nie wolno tworzyć powiązań z innymi stronami internetowymi.

Użytkownik udziela Flirteeast licencji do praw własności intelektualnej związanej z treściami prezentowanymi do dystrybucji na portalu Flirteeast. Licencja ta obejmuje prawo Flirteeast do reprodukowania, korzystania z treści wszystkich lub części stron internetowych oraz wszystkich materiałów promocyjnych lub reklam znajdujących się na stronach internetowych, nawet w zmienionej formie.

Reklamacja

Reklamacja usług oraz skargi są rozpatrywane indywidualnie dla każdego Klienta. Do celów reklamacji i skarg służy kontakt pod numerem telefonu: +421 918 206 111 oraz e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Reklamacje są rozpatrywane w jak najszybszym czasie.

Administrator

S.V.S Info, s.r.o
Kradlov 243
908 85 Brodské
Slovakia 

IČ: 34149198
DIČ: SK2021094317

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel: +421 918 206 111

Serwis wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie można znaleźć w Polityce Plików Cookie